2018||2017||2016||2015||2014||2013||2012~2010||2009~2007||2006~2004||2003~2000||1999~1990
2017
39.Mechanism on solvent-free crystallization of NaA zeolite
Yuchen Xiao, Na Sheng, Yueying Chu, Yeqing Wang, Qinming Wu, Xiaolong Liu, Feng Deng, Xiangju Meng*, Zhaochi Feng*
Micro. Meso. Mater. 2017,237,201-209, DOI: 10.1016/j.micromeso.2016.09.029 PDF
38.The High-Performance Hollow Silicalite-1@Titanium Silicalite-1 Core-Shell Catalyst for Propene Epoxidation
Dr. Yanli Wang, Yi Zuo, Assoc. Prof. Min Liu, Assoc. Prof. Chengyi Dai, Prof. Zhaochi Feng*, Prof. Xinwen Guo*
ChemistrySelect 2017, 2, 10097, DOI: 10.1002/slct.201701753 PDF
37.Influence of the Electrostatic Interaction between a Molecular Catalyst and Semiconductor on Photocatalytic Hydrogen Evolution Activity in Cobaloxime/CdS Hybrid Systems
Yuxing Xu, Ruotian Chen, Zhen Li, Ailong Li, Hongxian Han* , and Can Li*,
ACS Appl. Mater. Interfaces, 2017, 9 (27), pp 23230–23237, DOI: 10.1021/acsami.7b06154 PDF
36.Strategies for Efficient Charge Separation and Transfer in Artificial Photosynthesis of Solar Fuels
Yuxing Xu, Ailong Li, Dr. Tingting Yao, Changtong Ma, Xianwen Zhang, Jafar Hussain Shah, Prof.Dr. Hongxian Han* ,
ChemSusChem 2017,10,4277–4305, DOI: 10.1002/cssc.201701598 PDF
35.Two-in-one additive-engineering strategy for improved air stability of planar perovskite solar cells
Wei Yu, Shuwen Yu, Jing Zhang, Wensheng Liang, Xiuli Wang, Xin Guo*, Can Li* ,
Nano Energy, 2017, DOI: 10.1016/j.nanoen.2017.12.041 PDF
34.Biomolecule-assisted hydrothermal synthesis of Zn(x)Cdi(1-x)S nanocrystals and their outstanding photocatalytic performance for hydrogen production
Meiying Liu*, Yunfei He, Hong Chen, Hongmei Zhao, Wansheng You, Jingying Shi*, Lancui Zhang, Jiansheng Li.
Inter. J. Hydrogen Energy, 2017, 42, 20970-20978. DOI: 10.1016/j.ijhydene.2017.06.196 PDF
33.Recent Advances in Photoelectrochemical Applications of Silicon Materials for Solar-to-Chemicals Conversion
Doudou . Zhang, Jingying Shi*, Wei Zi, Pengpeng Wang, Shengzhong Liu.
ChemSusChem, 2017, DOI: 10.1021/acscatal.7b02118 PDF
32.Fabrication of a Robust Tantalum Nitride Photoanode from a Flame-Heating-Derived Compact Oxide Film
Chenyi Shao, Jingfeng Han, Guiji Liu, Zhiliang Wang, Yongle Zhao, Prof. Xu Zong*, Prof. Can Li*
ChemPhotoChem 2017, 1,1–9 DOI: 10.1002/cptc.201700178 PDF
31.Highly Selective Conversion of Carbon Dioxide to Lower Olefins
Zelong Li , Jijie Wang, Yuanzhi Qu, Hailong Liu, Chizhou Tang, Shu Miao, Zhaochi Feng, Hongyu An, and Can Li*
ACS Catal., 2017, 7, pp 8544–8548 DOI: 10.1021/acscatal.7b03251 PDF
30.Interfacial charge transfer in semiconductor-molecular photocatalyst systems for proton reduction
XiuliWang,CanLi
Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews, DOI: 10.1039/C7DT00854F PDF
29.Synthesis of BaTaO2N oxynitride from Ba-rich oxide precursor for construction of visible-light-driven Z-scheme overall water splitting
Beibei Dong, Yu Qi,Junyan Cui,Baodan Liu,Fengqiang Xiong,Xin Jiang,Zheng Li,Yejun Xiao,Fuxiang Zhang* and Can Li*
Dalton Trans., 2017,46, 10707-10713 DOI: 10.1039/C7DT00854F PDF
28.Amorphous Cobalt Oxide Nanoparticles as Active Water-Oxidation Catalysts
Zheng Chen,Dr. Zhiyao Duan, Zhiliang Wang,Prof. Xiaoyan Liu, Prof. Lin Gu,Prof. Fuxiang Zhang*, Prof. Michel Dupuis*,Prof. Can Li*
ChemCatChem 2 August 2017 DOI: 10.1002/cctc.201700882 PDF
27.A highly selective and stable ZnO-ZrO2 solid solution catalyst for CO2 hydrogenation to methanol
Jijie Wang, Guanna Li, Zelong Li, Chizhou Tang, Zhaochi Feng,Hongyu An,Hailong Liu,Taifeng Liu,Can Li*
Science Advances 06 Oct 2017 DOI: 10.1126/sciadv.1701290 PDF
26.Visualizing the Nano Cocatalyst Aligned Electric Fields on Single Photocatalyst Particles
Jian Zhu,Shan Pang,Thomas Dittrich, Yuying Gao, Wei Nie, Junyan Cui, Ruotian Chen, Hongyu An, Fengtao Fan*,Can Li*
Nano Lett., Article ASAP DOI: 10.1021/acs.nanolett.7b02799 PDF
25.Achieving overall water splitting on plasmon-based solid Z-scheme photocatalysts free of redox mediators
Shengyang Wang,YuyingGao,YuQi,AilongLi,FengtaoFan,Can Li*
Journal of Catalysis 354 (2017) 250–257 DOI: 10.1016/j.jcat.2017.08.018 PDF
24.Bismuth Tantalum Oxyhalogen: A Promising Candidate Photocatalyst for Solar Water Splitting
Xiaoping Tao,Yue Zhao,Linchao Mu, Shengyang Wang,Rengui Li*, Can Li*
Adv Energy Mater, 1 September 2017. DOI: 10.1002/aenm.201701392 PDF
23.Promoting the Charge Separation and Injection by Optimizing the Interfaces of GaN:ZnO Photoanode for Efficient Solar Water Oxidation
Zhiliang Wang, Xu Zong, Yuying Gao, Jingfeng Han, Zhiqiang Xu, Zheng Li, Chunmei Ding, Shengyang Wang, and Can Li*
ACS Appl. Mater. Interfaces, Just Accepted Manuscript. DOI: 10.1039/C7TA05879A PDF
22.A wide visible light driven complex perovskite Ba(Mg1/3Ta2/3)O3-xNy photocatalyst for water oxidation and reduction
Junyan Cui, Taifeng Liu, Yu Qi, Dan Zhao, Mingjun Jia, Gang Liua, Fuxiang Zhang* and Can Li*
J. Mater. Chem. A, 2017, Advance Article. DOI: 10.1039/C7TA05879A PDF
21.Synthesis and demonstration of subnanometric iridium oxide as highly efficient and robust water oxidation catalyst
Jingqi Guan, Deng Li, Rui Si, Shu Miao, Fuxiang Zhang*, and Can Li*
ACS Catal., 2017, 7, pp 5983–5986. DOI: 10.1021/acscatal.7b02082 PDF
20.Positioning the Water Oxidation Reaction Sites in Plasmonic Photocatalysts
Shengyang Wang, Yuying Gao, Shu Miao, Taifeng Liu, Linchao Mu, Rengui Li, Fengtao Fan, and Can Li*
J. Am. Chem. Soc., 2017, 139 (34), pp 11771–11778. DOI: 10.1021/jacs.7b04470 PDF
19.Simultaneous two-electron transfer from photoirradiated semiconductor to molecular catalyst
Yuxing Xu, Taifeng Liu, Heng Yin, Tingting Yao, Xiuli Wang, Hongxian Han*, Can Li*
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry,In Press, Accepted Manuscript. DOI: 10.1016/j.jphotochem.2017.08.021 PDF
18.Charge Transfer Dynamics Promoted by Hole Trap States in CdSe QDs-Ni 2+ Photocatalytic System
Yun Ye, Xiuli Wang, Sheng Ye, Yuxing Xu, Zhaochi Feng, and Can Li*
J. Phys. Chem. C, 2017, 121 (32), pp 17112–17120. DOI: 10.1021/acs.jpcc.7b05061 PDF
17.Cooperative Activation of Cobalt–Salen Complexes for Epoxide Hydration Promoted on Flexible Porous Organic Frameworks
Mingmei Zhong, Dr. He Li, Jian Chen, Lin Tao, Can Li*, Qihua Yang*
Chemistry - A European Journal ,2017,48, 11504–11508. DOI: 10.1002/chem.201702810 PDF
16.CoOx nanoparticle anchored on sulfonated-graphite as efficient water oxidation catalyst
Jingqi Guan, Chunmei Ding, Ruotian Chen, Baokun Huang, Xianwen Zhang, Fengtao Fan, Fuxiang Zhang * and Can Li *
Chemical Science, Advance Article. DOI: 10.1039/C7SC01756A PDF
15.Binary Fe, Cu-doped bamboo-like carbon nanotubes as efficient catalyst for the oxygen reduction reaction
Wenjun Fan, Zelong Li, Chenghang You, Xu Zong, Xinlong Tian, Shu Miao, Ting Sha, Can Li*, Shijun Liao*
Nano Energy, 2017, 37, 187–194 . DOI: 10.1016/j.nanoen.2017.05.001 PDF
14.Significance of Crystal Morphology Controlling in Semiconductor-Based Photocatalysis: A Case Study on BiVO4 Photocatalyst
Yue Zhao, Rengui Li, Linchao Mu, and Can Li*
Cryst. Growth Des., 2017, 17, 2923–2928 . DOI: 10.1021/acs.cgd.7b00291 PDF
13.Inorganic assembly catalysts for artificial photosynthesis: general discussion
Hiromu Kumagai, Leif Hammarström, Dong Ryeol Whang, Yuki Shinohara, Jose Martinez, Joshua Karlsson, Peter Summers, Christopher D. Windle, Masanori Kodera, Richard Cogdell, Kristine Rodulfo Tolod, Dogukan Hazar Apaydin, Etsuko Fujita, Alexander Kibler, Fengtao Fan, Elizabeth A. Gibson, Hisanao Usami, Akihide Iwase, Haruo Inoue, Akihiko Kudo, Devens Gust, Kazunari Domen, Flavia Cassiola, Katsuhiko Takagi, Sang Ook Kang, Akira Yamakata, Can Li, Licheng Sun, Hyunwoong Park, Young Soo Kang, Rengui Li, Fabio Di Fonzo, Tohru Setoyama and Osamu Ishitani
Faraday Discuss., 2017,198, 481-507. DOI: 10.1039/C7FD90018J PDF
12.Spatial distribution of active sites on a ferroelectric PbTiO3 photocatalyst for photocatalytic hydrogen production
Rengui Li* Yue Zhao and Can Li*
Faraday Discuss., 2017,198, 463-472 . DOI: 10.1039/C6FD00199H PDF
11.A Short-Wavelength Raman Optical Activity Spectrometer with Laser Source at 457 nm for the Characterization of Chiral Molecules
Ying Zhang, Peng Wang ,Guoqing Jia, Feng Cheng, Zhaochi Feng* and Can Li*
Applied Spectroscopy, 2017, accepted . DOI: 10.1177/0003702817712260 PDF
10.Relations between the loop transposition of DNA G-quadruplex and the catalytic function of DNAzyme
Mingpan Cheng,Jun Zhou, Guoqing Jia, Xuanjun Ai, Jean-Louis Mergny, Can Li*
BBA - General Subjects 2017, accepted . 10.1016/j.bbagen.2017.05.016 PDF
9.Enantioselective Reactions of 2-Sulfonylalkyl Phenols with Allenic Esters: Dynamic Kinetic Resolution and [4+2] Cycloaddition Involving ortho-Quinone Methide Intermediates
Ping Chen, Kai Wang, Wengang Guo, Xianghui Liu, Yan Liu* and Can Li*
Angew.Chem. Int.Ed. 2017, 56,3689–3693 . doi:10.1002/anie.201700250 PDF
8.Directly Probing Charge Separation at Interface of TiO2 Phase Junction
Yuying Gao, Jian Zhu, Hongyu An, Pengli Yan, Baokun Huang, Ruotian Chen, Fengtao Fan*, and Can Li*
J. Phys. Chem. Lett., 2017, 8, 1419–1423. doi:10.1021/acs.jpclett.7b00285 PDF
7.Asymmetric Catalytic 1,2-Hydroperoxidation of Isatin-Derived Ketimine with Hydrogen Peroxide in the Crowding Environment of PEGs
Wengang Guo, Yan Liu* and Can Li*

Org. Lett., 2017, 19, 1044-1047 doi:10.1021/acs.orglett.7b00032 PDF
6.Biomimetic electron transport via multiredox shuttles from photosystem II to a photoelectrochemical cell for solar water splitting
Zhen Li, Wangyin Wang, Chunmei Ding, Zhiliang Wang, Shichao Liao and Can Li*
Energy Environ. Sci., 2017, Advance Article. doi:10.1039/C6EE03401B PDF
5.Crucial Roles of Electron–Proton Transport Relay in the Photosystem II-Photocatalytic Hybrid System for Overall Water Splitting
Wangyin Wang, Zhen Li, Jun Chen, and Can Li*
J. Phys. Chem. C, 2017, 12 (5),2605–2612. doi:10.1021/acs.jpcc.6b12002 PDF
4.Enhancement effects of dopants and SiO2 support on mixed metal ferrites based two-step thermochemical water splitting
Qingqing Jiang, Zhenpan Chen, Jinhui Tong, Min Yang, Zongxuan Jiang* and Can Li*
Solar Energy, 2017,144, 643-659. doi:10.1016/j.solener.2017.01.049 PDF
3.Direct thermolysis of CO2 into CO and O2
Qingqing Jiang, Zhenpan Chen, Jinhui Tong, Min Yang, Zongxuan Jiang* and Can Li*
Chem. Commun., 2017,53, 1188-1191. doi:10.1039/C6CC08801E PDF
2.Highly selective hydrodesulfurization of gasoline on unsupported Co-Mo sulfide catalysts: Effect of MoS2 morphology
Ping Li, Yandie Chen, Cen Zhang, Baokun Huang, Xinyi Liu, Tiefeng Liu, Zongxuan Jiang*, Can Li*
Applied Catalysis A, 2017, 533, 99-108. doi:10.1016/j.apcata.2017.01.009 PDF
1.Photoelectrocatalytic Water Splitting: Significance of Cocatalysts, Electrolyte, and Interfaces
Chunmei Ding, Jingying Shi, Zhiliang Wang, and Can Li*
ACS Catal., 2017,7, 675–688 doi:10.1021/acscatal.6b03107 PDF
Copyright©2012 Can Li's Group, All Right Reserved