2018||2017||2016||2015||2014||2013||2012~2010||2009~2007||2006~2004||2003~2000||1999~1990
2018
5.Mimicking the Key Functions of Photosystem II in Artificial Photosynthesis for Photoelectrocatalytic Water Splitting
Sheng Ye, Chunmei Ding, Ruotian Chen, Fengtao Fan, Ping Fu, Heng Yin, Xiuli Wang, Zhiliang Wang, Pingwu Du, and Can Li *
J. Am. Chem. Soc., Article ASAP doi:10.1021/jacs.7b10662 PDF
4.Using Pd as a Cocatalyst on GaN–ZnO Solid Solution for Visible-Light-Driven Overall Water Splitting
Zheng Li,Fuxiang Zhang,Jingfeng Han,Jian Zhu,Mingrun Li,Bingqing Zhang,Wenjun Fan,Junling Lu,Can Li*
Catalysis Letters, 2018: 1-7. doi:10.1007/s10562-018-2294-7 PDF
3.Photoelectrochemical regeneration of all vanadium redox species for construction of a solar rechargeable flow cell
Shichao Liao,Jingying Shi,Chunmei Ding,Mingyao Liu,Fengqiang Xiong,Nan Wang,Jian Chen*,CanLi*,
Journal of Energy Chemistry 27 (2018) 278–282 doi:10.1016/j.jechem.2017.04.005 PDF
2.Chiral Catalysis at the Water/Oil Interface (invited Perspective)
Wengang Guo, Xianghui Liu, Yan Liu*, and Can Li*
ACS Catal. 2018, 8, 328-341 DOI: 10.1021/acscatal.7b02118 PDF
1.Probing the interaction of copper cofactor and azachalcone substrate with G-quadruplex of DNA based Diels-Alderase by site-specific fluorescence quenching titration
Mingpan Cheng, Jingya Hao, Yinghao Li, Yu Cheng , Guoqing Jia, Jun Zhou, Can Li*,
Biochimie 146 (2018) 20-27 DOI: 10.1016/j.biochi.2017.11.001 PDF
Copyright©2012 Can Li's Group, All Right Reserved